Obchodní podmínky - Lorenzo Capo s.r.o

Všeobecné podmínky včetně Reklamačního řádu

obchodní společnosti Lorenzo Capo s.r.o.,

IČ: 04907671, se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 92401

 pro obchodní značku LORENZO CAPO

 

Vydané v souladu s ustanovením §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 I.

 Úvodní ustanovení

včetně vymezení pojmů

 

1.1  Provozovatelem obchodu a internetového obchodu pro obchodní značku LORENZO CAPO je obchodní společnost World-4you s.r.o., IČ: 04907671, se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92401, (dále jako Prodávající).
 
 
1.2  Prodávající se zabývá výrobou a prodejem textilií, oděvních výrobků a oděvních doplňků pod obchodní značkou LORENZO CAPO (dále Zboží).
 
 
1.3  Prodávající se dále zabývá zakázkovou výrobou a prodejem textilií, oděvních výrobků a oděvních doplňku pod obchodní značkou LORENZO CAPO. Zboží na zakázku je vyrobeno a prodáno pouze v Obchodě (dále Zboží na zakázku).
 
 
1.4  Zboží je hmotnou movitou věci, jež je ve výlučném vlastnictví obchodní společnosti World-4you s.r.o., IČ: 03116999, se sídlem Sc. Viatora 1364/47, 695 01 Hodonín, které je nabízeno k prodeji Kupujícímu, a to prostřednictvím internetového obchodu. Každé jednotlivé Zboží je označeno vlastním kódem; ke každému jednotlivému Zboží je uvedena Kupní cena.
 
 
1.5  Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje Zboží. Kupujícím je Spotřebitel.
 
1.6   Spotřebitelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která od Prodávajícího nakupuje Zboží pro konečnou spotřebu. Následný prodej spotřebitelem je zakázán.
 
1.7  Kupní smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prostřednictvím Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje převést vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího, Zboží řádně Kupujícímu dodat, načež se Kupující zavazuje za předmětné Zboží uhradit Kupní cenu. Kupní smlouva ve vztahu mezi Prodávajícím a Spotřebitelem se řídí i příslušnými ustanoveními platné a účinné právní úpravy, zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník).
 
1.8  K převodu vlastnictví z Prodávajícího na Kupujícího dochází uhrazením Kupní ceny Kupujícím a převzetím Zboží Kupujícím.
 
 
1.9  Internetový obchod je obchod provozovaných prostřednictvím internetových stránek s webovou adresou: LorenzoCapo.com Internetovým obchodem je nabízeno pouze Zboží.
 
 
1.10           Kupní cena je částka vyjádřena v penězích, která je úplatou za prodej Zboží. Kupní cena je vždy uvedena u příslušného zboží. V Kupní ceně je dále započítáno DPH, a to ve výši platné ke dni uzavření Kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje výši Kupní ceny měnit.
 
 
1.11          Doručovací náklady je částka vyjádřena v penězích a souvisí s náklady na odeslání Zboží (doprava, poštovné, balné) do Místa plnění dle aktuálních ceníků třetích osob zajišťující přepravu Zboží. Doručovací náklady hradí Kupující. Prodávající hradí Doručovací náklady pouze v případě, kdy tyto dobrovolně uhradí sám. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího nemá vliv na úhradu Doručovacích nákladů.
 
 
1.12          Místo plnění je adresa, která je označena při uzavření Kupní smlouvy Kupujícím jako doručovací adresa, pro doručení zakoupeného Zboží.
 
 
1.13          Ilustrační fotografie výrobku je fotografie pořízena z vybraného kusu daného Zboží. Ilustrační fotografie výrobku se může lišit od prodávaného Zboží.
 
II.
Vznik smluvního vztahu
„Uzavření Kupní smlouvy“
 
2.1 Smluvní vztah vznikání uzavřením Kupní smlouvy.
 
2.2 Kupní smlouva je uzavřena tím, že Kupující příjme nabídku Prodávajícího a zašle Prodávajícímu objednávku, načež Prodávající po obdržení objednávky zašle elektronickou cestou, či jinou přiměřeně vhodnou cestou potvrzení Kupujícímu o akceptaci objednávky. Akceptací objednávky Prodávajícím dochází k uzavření Kupní smlouvy.
 
2.3 Objednávka je vytvořena Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu na webové adrese LorenzoCapo.com dle technických pokynů, jež jsou uvedeny přímo na webové adrese Internetové obchodu, v sekci ……
 
2.4 Objednávka musí obsahovat identifikaci Spotřebitele, to znamená jméno (název), v případě právnické osoby identifikační číslo, bydliště (sídlo), fakturační adresu, a dále specifikaci objednávaného Zboží včetně konfekční velikosti, Kupní cenu včetně DPH, Doručovací náklady a souhlas s Všeobecnými podmínkami. Objednávka může obsahovat doručovací adresu, tzn. místo plnění.
 
  
III. 
Práva a povinnosti Prodávajícího
 
3.1 Prodávající je oprávněn za převod vlastnického práva ke Zboží požadovat po Kupujícím uhrazení sjednané Kupní ceny včetně DPH, která je vždy uvedena u každého jednotlivého Zboží.
 
 
3.2 Prodávající je oprávněn požadovat identifikační údaje Kupujícího.
 
 
3.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že dojde k porušení povinností ze strany Kupujícího a dále v případech stanovených zákonem.
 
 
3.4 Prodávající je oprávněn měnit Kupní cenu Zboží ve formě slevy, načež tato změna musí být zveřejněna na Internetovém obchodě nejdéle 30 dnů před účinností slevy.
 
 
3.5 Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu Doručovacích nákladů v případě, že Kupující odmítne odeslané Zboží převzít nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy v době, kdy předmětné Zboží již bylo předáno třetí osobě – doručovací společnosti, k přepravě.
 
 
3.5 Prodávající je povinen Kupujícího informovat o délce doručovací doby, která však nepřekročí 30 dnů pokud není dále uvedeno jinak. Do běhu doručovací doby se nezapočítává doručení třetí osobou – doručovací společností.
 
 
3.6 Prodávající je povinen udržovat svůj Internetový obchod v aktuální podobě, tzn. denně aktualizovat svůj Internetový obchod, a to vždy k 20. hodině. Veškeré změny na Internetovém obchodu jsou tak platné vždy od 20. hodiny daného dne.
 
 
3.7 Prodávající je povinen ke každému jednotlivému Zboží uvést veškeré výrobní údaje, informace o údržbě Zboží, nabízené velikosti, barvy a další možné specifikace Zboží, rovněž uvést Kupní cenu včetně DPH, a dále Ilustrační fotografii výrobku.
 
 
3.8 Prodávající je povinen archivovat veškeré podklady slouží k uzavření Kupní smlouvy, případných dalších úkonů, a to po dobu 5 let od učinění daného úkonu.
 
 
3.9 Prodávající je povinen zřídit a vést telefonickou zákaznickou linku pro případ poskytnutí informací pro Spotřebitele, změn údajů apod., a to v rozsahu 8:00 – 18:00 v pracovních dnech. Telefonní číslo linky je uveden v Internetovém obchodu a zde: LorenzoCapo.com Cena zákaznické linky se řídí příslušným tarifem Spotřebitele. 
 
IV. 
Práva a povinnosti Kupujícího
 
4.1 Kupující je oprávněn požadovat specifikaci objednávaného Zboží.
 
4.2 Kupující je oprávněn objednávat Zboží prostřednictvím Internetového obchodu, avšak pouze to, co Internetový obchod nabízí.
 
 
4.3 Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě porušení povinností Prodávajícího a dále v případech stanovených zákonem.
 
 
4.4 Kupující je oprávněn uplatnit veškerá svá spotřebitelská práva ve smyslu uplatnění práva plynoucího z vadného zboží apod.
 
 
4.5 Kupující je povinen za převod vlastnického práva k předmětnému Zboží uhradit Prodávajícímu Kupní cenu včetně DPH a rovněž Doručovací náklady, a to dle parametrů dohodnutých při uzavírání Kupní smlouvy. Kupní cena může být uhrazena bankovním převodem nebo dobírkou.
 
4.6 Kupující je povinen se seznámit s těmito Všeobecnými podmínky.
 
 
4.7 Kupující je povinen vzít na vědomost účel a obvyklé užívání Zboží, načež dle obvyklého užívání bude postupovat. Dále vezme v úvahu i materiál a způsob výroby a rovněž doporučenou údržbu. V případě, že k danému Zboží je uveden i manuál na užívání, je povinen se tímto návodem řídit.
 
4.8 V případě změny fakturačních nebo dodacích údajů je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného prodlení oznámit Prodávajícímu.
 
4.9 V případě, že dojde ze strany Kupujícího k odstoupení od Kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s doručením Zboží hradí Kupující.
 
   
V. 
Podmínky dodání
 
5.1 Prodávající splní svou povinnosti dodání Zboží Kupujícímu tím, že předá předmětné Zboží třetí osobě – doručovací společnosti, která zajišťuje přepravu Zboží.
 
5.2 V případě, že za Zboží je ze strany Kupujícího uhrazeno předem, je Prodávající povinen podat předmětné Zboží třetí osobě – doručovací společnosti, k přepravě nejpozději do 14 dnů ode dne zaplacení.
 
5.3 V případě, že Kupující předmětné Zboží nepřevezme od třetí osoby – doručovací společnosti, Prodávající od Kupní smlouvy odstoupí a Kupující je povinen uhradit Doručovací náklady.
 
5.4 Kupující je povinen při přebírání předmětného Zboží od třetí osoby – doručovací společnosti, provést kontrolu balíčku, zda tento není poškozený. V případě, že doručovací balíček je poškozený, je Kupující oprávněný předmětné Zboží nepřevzít, avšak je povinen sepsat s třetí osobou – doručovací společností protokol o poškození zásilky a dále bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu. Zásilka po té bude odeslána zpět Prodávajícímu, načež Prodávající je povinen odeslat nepoškozené Zboží Kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení protokolu o poškození zásilky Prodávajícímu.
 
VI. 
Platební podmínky
 
6.1 Kupující má možnost zvolit si způsob platby za Zboží, a to buď převodem z bankovního účtu, nebo dobírkou.
 
 
6.2 V případě zvolení platby prostřednictvím převodu z bankovního účtu, je Kupující povinen se řídit pokyny Prodávajícího, které budou uvedeny v potvrzovací zprávě o akceptaci objednávky. Jakmile dojde k připsání předmětné částky na bankovní účet Prodávajícího, Prodávající předá předmětné Zboží k přepravě třetí osobě.
 
6.3 V případě zvolení platby prostřednictvím dobírky bude Zboží předáno k přepravě v přiměřené době po akceptaci objednávky.
 
6.4 Ke Kupní ceně jsou dále přidány Doručovací náklady dle aktuálního ceníku třetích osob zajišťujících přepravu.
 
6.5 V případě odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, je Prodávající oprávněn požadovat vrácení finančních prostředků – kupní cena vč. DPH a doručovacích nákladů, zvýšených adekvátně o opotřebení Zboží. 
 
VII. 
Odpovědnost za vady
„Reklamační řád“
 
7.1 Prodávající má vůči Kupujícímu odpovědnost za vady na zakoupeném Zboží, jestliže se vyskytnou, a to s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy záruční doba na Zboží je v délce 24 měsíců, která počíná běžet od převzetí Zboží; a dále dle podmínek stanovených v Kupní smlouvě, kdy ty podmínky nemohou dostat Spotřebitele do nevýhodnější pozice.
 
7.2 Kupující má povinnost provést kontrolu kupovaného Zboží bez zbytečného odkladu po obdržení Zboží a před odstraněním ochranných prvků.
 
 
7.3 Prodávající odpovídá, že Zboží, které je Kupujícímu doručováno, je v souladu s Kupní smlouvou, tedy že je v deklarované kvalitě a jakosti, souhlasí s technickou specifikací, a dále že je bezvadné. V případě, že Kupující byl předem srozuměn, že Zboží trpí vadou a Kupující s prodejem souhlasí, tak výše uvedené neplatí.
 
7.4 Pro případ, že Zboží trpí vadou, Kupující v záruční době uplatní právo na odstranění vady, které je povinen odůvodnit. Jestliže k vadě došlo nevhodným používáním, či údržbou, běžným opotřebením, životností atd. Prodávající není povinen bezplatně věc opravit nebo vyměnit za jinou; Kupující nemá v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy. Jestliže k vadě došlo ze strany Prodávajícího, tak je Prodávající povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů, ode dne uplatnění práva na odstranění vady. Pokud by předmětné Zboží opravou utrpělo znehodnocení, či by z technických nebo estetických důvodů již nedosahovalo totožné kvality, Prodávající předmětné Zboží vymění za nový bezvadný kus nebo je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že takovým Zbožím Prodávající již nedisponuje, je povinen Kupujícímu vrátit Kupní cenu včetně Doručovacích nákladů.
 
7.4.1 Kupující má právo na odstoupení od Kupní smlouvy, jestliže vada, která již byla nejméně dvakrát odstraňována, se objeví znovu a znemožňuje tak řádné užívání Kupujícím; pokud zákon nestanoví jinak. Totéž platí v případě, že předmětné trpí vady v počtu tři a více.
 
 
7.5 Reklamaci lze uplatit prostřednictvím Reklamačního formuláře, a to zasláním Zboží na adresu uvedenou v Reklamačním formuláři. Doručovací náklady hradí Prodávající.
 
7.6 Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu, a to z důvodu, že další používání může zapříčinit rozšíření vady, a tedy úplné znehodnocení Zboží, načež následná reklamace může být odmítnuta. Prodávající je povinen informovat přiměřenou cestou Kupující o dnů, kdy došlo k uplatnění reklamace a způsob, jakým bude reklamace řešena.
 
7.7 Při reklamaci je nutné doložit listinu osvědčující místo a čas převzetí Zboží – daňový doklad, dále předmětné Zboží, a označení reklamované vady.
 
7.8 Jestliže bude reklamační řízení zastaveno z důvodu, že došlo k neoprávněné reklamaci, nemůže již další reklamační řízení v téže věci být zahájeno.
 
7.9 Po vyřízení reklamace je Prodávající povinen předmětné Zboží zaslat na adresu, kterou Kupující uvedl do reklamačního formuláře, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne vyřízení reklamace.
 
VIII. 
Odstoupení od smlouvy Spotřebitele
 
8.1 Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího o právu odstoupit od Kupní smlouvy, a to bez uvedení důvodu dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následovně.
 
- Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 
a)      Kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží
b)      Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c)      Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
n
Informace pro spotřebitele pro odstoupení od Kupní smlouvy PDF ZDE
n
 
n
Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy. PDF ZDE
n
 
 
8.2 Kupující se nemůže domáhat odstoupení od smlouvy dle bodu 8.1 v případě, kdy Zboží bylo vyhotoveno dle jeho přání.
 
8.3 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 8.1 je Kupující povinen Prodávajícímu vrátit předmětné Zboží zpět, neporušené a v původním obalu, včetně ochranných autorských prvků, a dále veškerou dokumentaci, a to bez zbytečného odkladu na adresu uvedenou ve Formuláři pro odstoupení od Kupní smlouvy. Doručovací náklady hradí Kupující.
 
8.4 Prodávající vrátí Kupní cenu Kupujícímu zpět na bankovní účet, ze kterého byla realizována platba v případě bezhotovostní platbou, a to bez zbytečného odkladu. Jestliže byla platba Kupní cena řešena dobírkou, bude na adresu, kterou Kupující uvede ve Formuláři pro odstoupení od Kupní smlouvy, odeslána složenka s Kupní cenou; náklady hradí Kupující.
 
IX. 
Závěrečná ustanovení
 
9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího především za účelem plnění práv a povinností z Kupní smlouvy dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobním údajem se rozumí každá informace, kterou by mohlo dojít k identifikaci Kupujícího. Osobním údajem se rozumí zejména jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště nebo bydliště, dodací adresa Kupujícího.
 
9.2 Odesláním objednávky Kupující výslovně souhlasí se zpracováním osobním údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Správcem databáze osobních údajů je Prodávající. Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Prodávajícímu na dobu neurčitou.
 
9.3 Veškeré změny osobních údajů, údajů o objednávkách apod. též může Kupující provést telefonicky, či e-mailovou cestou, případně prostřednictvím zákaznického portálu.
 
 
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2015
 
 
denis-podpis.png             
Lorenzo Capo s.r.o.                      


Poštovné zdarma při objednávce nad 1000Kč

Záruka kvality výměna vadného zboží za nové

Otázky a odpovědi odpovíme do 12 hodin!

Bezpečený obchod zabezpečené připojení